cce_hanseatic_agri_aktivkohle-bolus_lamm_1000x1000